Πληροφοριες

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για να καλύψει την ανάγκη όλων των δημιουργών (ανεξαρτήτως είδους έργων και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) να μπορούν να αποδεικνύουν με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τη χρονική στιγμή ύπαρξης του έργου τους με τη συγκεκριμένη μορφή.

Η υπηρεσία χρονοσήμανσης δεν συνιστά διατύπωση ή προϋπόθεση απόκτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του έργου, δεδομένου ότι το δικαίωμα αποκτάται (τόσο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσο και τις διεθνείς συμβάσεις) ατύπως και χωρίς να απαιτείται κατάθεσή του. Προκειμένου ένα έργο να προστατεύεται πρέπει να συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή (α. 2 ν. 2121/1993). Το κατά πόσο ένα έργο πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις κρίνεται από τα δικαστήρια.

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία αυτή, βασιζόμενη σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, θα διευκολύνει τους δημιουργούς με την απόκτηση τεκμηρίου για την ύπαρξη του έργου τους.

 

1. Τί είναι η χρονοσήμανση;

Αποτελεί μια από τις πρακτικές, οι οποίες ακολουθούνται για τη διασφάλιση του δημιουργού, μέσω της ύπαρξης ενός στοιχείου για την απόδειξη της χρονικής στιγμής ύπαρξης ενός αντικειμένου που πιθανόν προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής έργο).

Από τη στιγμή που το έργο έχει λάβει μορφή ως ψηφιακό αρχείο, η χρονοσήμανση ουσιαστικά ταυτοποιεί μοναδικά το αρχείο αυτό συνδέοντάς το παράλληλα με την ημερομηνία και την ώρα που έχει λάβει χώρα η πράξη της υποβολής του στην υπηρεσία.

2. Τί μπορεί να κατατεθεί στην υπηρεσία ως αντικείμενο χρονοσήμανσης;

Οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο.

Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να είναι οιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι επεξεργαστές κειμένου, τα φύλλα εργασίας, τα προγράμματα επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο, κλπ.

3. Πώς με προστατεύει η χρονοσήμανση σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;

Βάσει της διαδικασίας χρονοσήμανσης μπορεί να πιστοποιηθεί η χρονική στιγμή ύπαρξης του ψηφιακού αρχείου που υπεβλήθη για χρονοσήμανση.

Πιο αναλυτικά, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρονοσήμανσης, η υπηρεσία παράγει τα ψηφιακά αρχεία που αφορούν την ταυτότητα αρχείου (id_hash) και τη χρονοσήμανση της ταυτότητας αρχείου (id_tst), τα οποία στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να αποθηκεύσει σε φάκελο στον Η/Υ του μαζί με το υποβληθέν αρχείο. Η διαδικασία της επαλήθευσης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την υπηρεσία, απαιτεί την ύπαρξη και των τριών παραπάνω αρχείων προκειμένου να επιβεβαιωθεί εάν αυτά ταιριάζουν και εάν εν τέλει το υποβληθέν αρχείο υποβλήθηκε για χρονοσήμανση τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία χρονοσήμανσης πατήστε εδώ.

Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται η δεδομένη χρονική στιγμή ύπαρξης του αρχείου, ενώ το κατά πόσο ένα αρχείο περιλαμβάνει έργο προστατευόμενο με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αν τελέσθηκε προσβολή δικαιώματος συνιστούν ζητήματα επί των οποίων αποφαίνεται η Δικαιοσύνη.

4. Ποια η χρησιμότητα του πιστοποιητικού χρονοσήμανσης;

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ΟΠΙ αποτελεί μια γραπτή επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν τόσο στον χρήστη της υπηρεσίας όσο και στην πράξη χρονοσήμανσης. Τέτοια στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το όνομα του υποβληθέντος αρχείου, η σε ψηφιακή μορφή ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου, η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η χρονοσήμανση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου του αρχείου και του κατά πόσο το πιστοποιητικό αναφέρεται στο συγκεκριμένο υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης μέσω της υπηρεσίας του ΟΠΙ. Επίσης το πιστοποιητικό δεν συνιστά βεβαίωση ύπαρξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του αρχείου στο οποίο αφορά.

5. Γιατί χρειάζεται να φτιάξω προφίλ χρήστη;

Το προφίλ χρήστη είναι απαραίτητο ώστε ο χρήστης να μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία και στη συνέχεια να κάνει χρήση της. Το προφίλ δημιουργείται μία φορά για κάθε χρήστη και εφόσον αποθηκευτούν κάποιες πληροφορίες απαραίτητες για την υπηρεσία, ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσει το προφίλ του. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην υπηρεσία, πληκτρολογώντας το «όνομα χρήστη» και το «συνθηματικό» που έχει επιλέξει κατά τη δημιουργία του προφίλ του.

6. Πόσο κοστίζει η χρονοσήμανση;

Το κόστος χρονοσήμανσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος του αρχείου και μόνον. Υπάρχουν διαβαθμίσεις (προκαθορισμένα εύρη μεγεθών) για τον καθορισμό της χρέωσης.
Οι χρεώσεις καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος του υποβληθέντος αρχείου. Συγκεκριμένα:
για αρχεία από 0 έως 3 Megabyte το κόστος είναι 20 ευρώ
για αρχεία από 3.1 έως 10 Megabyte 30 ευρώ
για αρχεία από 10.1 έως 50 Megabyte 45 ευρώ και
για αρχεία από 50.1 Megabyte έως 2 Gigabyte 85 ευρώ.
Η διαδικασία επαλήθευσης από τον ΟΠΙ, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης που αφορά σε έργο που έχει κατατεθεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης του ΟΠΙ, κοστίζει 100 ευρώ. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.