Οροι Χρησης

 1. Διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου είναι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).
 2. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  • «Ιστότοπος»: ο ιστότοπος “timestamp.gr”.
  • «Χρήστης»: ο χρήστης (πρόσωπο που ενεργεί είτε για τον εαυτό του είτε ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου) της υπηρεσίας χρονοσήμανσης που υποβάλλει αρχείο προς χρονοσήμανση.
  • «Υπηρεσία»: η υπηρεσία της χρονοσήμανσης.
  • «Διαδικασία Χρονοσήμανσης»: αφορά στην παραγωγή μιας αλληλουχίας χαρακτήρων ή στοιχείων που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα η πράξη της υποβολής του αρχείου από τον Χρήστη.
  • «Υποβληθέν Αρχείο»: σύνολο δεδομένων σε ψηφιακή μορφή που υποβάλλεται στην Υπηρεσία.
  • «Ταυτότητα Αρχείου»: το ψηφιακό αρχείο που περιέχει τον μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα για την ταυτοποίηση του Υποβληθέντος Αρχείου.
  • «Χρονοσήμανση Ταυτότητας Αρχείου»: Το ψηφιακό αρχείο που περιέχει την ημερομηνία και ώρα που αποδίδονται στην Ταυτότητα Αρχείου.
  • «Πιστοποιητικό»: Η εκτυπώσιμη βεβαίωση που παράγεται με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Χρονοσήμανσης.
 3. Η υπηρεσία υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης των οποίων η αναθεώρηση ή επικαιροποίηση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΟΠΙ.
 4. Η Υπηρεσία σκοπό έχει να παρέχει ένα τεκμήριο απόδειξης του χρόνου κατά τον οποίο υπάρχει το Υποβληθέν Αρχείο. Η ολοκλήρωση της Διαδικασίας Χρονοσήμανσης δεν αποτελεί κανενός είδους απόδειξη ότι το Υποβληθέν Αρχείο προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα καθώς και ότι ο Χρήστης αντλεί οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί αυτού.
 5. Η χρήση της Υπηρεσίας δεν συνιστά τυπική ή άλλη προϋπόθεση ή προαπαιτούμενο προστασίας ενός έργου με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα. Ενδεικτικά γίνεται αναφορά στις διεθνείς συμβάσεις και στις συνθήκες για την πνευματική ιδιοκτησία όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα:
  • Διεθνή Σύμβαση Βέρνης, όπως κυρώθηκε με το ν. 100/1975 “Περί κυρώσεως α) της Συμβάσεως περί συστάσεως Παγκοσμίου Οργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσης εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλίου 1967 και β) της κατά την Διπλωματικήν Διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενομένης αναθεωρήσεως της Συμβάσεως της Βέρνης 1886”
  • Συνθήκη ΠΟΔΙ (WIPO) για τις Εκτελέσεις και τα Φωνογραφήματα, όπως κυρώθηκε με το ν. 3183/2003 “Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα”,
  • Συνθήκη ΠΟΔΙ (WIPO) για την πνευματική ιδιοκτησία, όπως κυρώθηκε με το ν. 3184/2003 “Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία”
  • Συμφωνία TRIPS, όπως κυρώθηκε με το ν. 2290/1995 “Κύρωση Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης”, με τις οποίες καθιερώνεται η αρχή της άτυπης προστασίας σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκειται σε καμία διατύπωση.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρονοσήμανσης, μαζί με τα άλλα αρχεία που παράγονται, ο Χρήστης λαμβάνει και ένα Πιστοποιητικό σε εκτυπώσιμη μορφή. Στο Πιστοποιητικό αναγράφονται πληροφορίες για το Υποβληθέν Αρχείο και ο ακριβής χρόνος που του αποδόθηκε. Ωστόσο, η επαλήθευση της διαδικασίας χρονοσήμανσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τον Ιστότοπο, με τη χρήση της Ταυτότητας Αρχείου, της Χρονοσήμανσης Ταυτότητας Αρχείου και του Υποβληθέντος Αρχείου. Το Πιστοποιητικό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά βεβαίωση ύπαρξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του αρχείου αυτού.
 7. Ο ΟΠΙ χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας την πιστοποιημένη υποδομή χρονοσήμανσης «ΕΡΜΗΣ» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω τεχνικών προβλημάτων που ανάγονται είτε στην σφαίρα του ΟΠΙ είτε στη σφαίρα συνεργαζόμενων φορέων του για την παροχή της Υπηρεσίας, ο ΟΠΙ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί άμεσα. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΠΙ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία.
 8. Οι πληρωμές γίνονται μέσω του συστήματος της τράπεζας Eurobank σύμφωνα με τους όρους που παρέχει η τράπεζα τις υπηρεσίες της. Ο ΟΠΙ διατηρεί μόνο τα απαραίτητα για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών της συναλλαγής στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την αυτοματοποιημένη πληρωμή.
 9. Ο Χρήστης ευθύνεται για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων κατά τη διαδικασία υποβολής καθώς και για την επικαιροποίησή τους. Βεβαιώνει επίσης ότι η εκ μέρους του υποβολή του αρχείου δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης οποιωνδήποτε εξόδων στα οποία θα υποβληθεί ο ΟΠΙ από τυχόν ανάμειξή του σε δικαστικές ή εξώδικες αντιδικίες σχετικά με τη Διαδικασία Χρονοσήμανσης και αποζημίωσής του για κάθε ζημία.
 10. Κάθε Υποβληθέν Αρχείο τηρείται με ευθύνη του καταθέτη σε προσωπικό του αποθηκευτικό μέσο. Το Υποβληθέν Αρχείο δεν αποθηκεύεται από τον ΟΠΙ. Σε περίπτωση απώλειας ή τροποποίησής του είναι αδύνατη η επαλήθευση του αρχείου μέσω της διαδικτυακής πύλης ή από τον ΟΠΙ καθώς αδύνατη είναι και η παροχή αντιγράφου.
 11. Οι ανωτέρω όροι χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Οποιοσδήποτε όρος κριθεί τελεσίδικα αντίθετος προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή τεθεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.<
 12. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ ΟΠΙ και Χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς.
 13. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν δεσμεύει τα μέρη, εάν δεν εμφανίζεται ρητά ως μέρος των όρων χρήσης του Ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει μετά την ενσωμάτωσή της στο παρόν κείμενο.
 14. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά τους όρους του Ιστοτόπου για τυχόν αλλαγές.
 15. Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.